Om een kind te kunnen erkennen moet de vader aan de volgende voorwaarden voldoen:
⟶  Schriftelijke toestemming van de moeder. Is dit het eerste kind samen, dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
⟶  Hij moet minimaal 16 jaar zijn.
⟶  Hij moet zelf naar de burgerlijke stand
⟶  Hij moet, net als de moeder, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien bij de burgerlijke stand.

Indien er geen erkenning van de ongeboren vrucht heeft plaatsgevonden in de zwangerschap, moet dit in de eerste 3 dagen na de geboorte gebeuren. De vader én de moeder moeten dan samen naar de gemeente gaan onafhankelijk hoe de bevalling gegaan is.

Bij de geboorteaangifte

Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Tijdens de zwangerschap is het handigste moment.

Tijdens de zwangerschap

De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

Je hoeft de baby niet mee te nemen voor de aangifte. Je hebt wel de volgende documenten nodig:

⟶  Een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
⟶  Een paspoort of ID-bewijs van de moeder
⟶  Geboortebericht van de arts of verloskundige
⟶  Akte van erkenning
⟶  Akte van naamkeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgesteld welke achternaam uw kind krijgt)
⟶  Trouwboekje (als je getrouwd bent, wordt jullie kind bijgeschreven in het trouwboekje. Dit is niet verplicht)

De vader of moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind. Dit kan tegenwoordig ook online wanneer je in het bezit bent van een DigID. 
Als de vader ontbreekt of verhinderd is om aangifte te doen, dan is tot aangifte verplicht:

⟶  Ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest
⟶  De bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden
⟶  Het hoofd of de gemachtigde van een instelling waar de geboorte heeft plaatsgevonden
⟶  De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente

Wanneer de baby geboren is dan ben je verplicht het kind binnen drie werkdagen na de geboorte aan te geven bij de gemeente waarin het kind geboren is. Dat is dus niet per se de gemeente van je woonplaats. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden meegerekend in de drie dagen waarin je de geboorte moet aangeven. Als het termijn van drie dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt het termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, maar er moeten altijd twee werkdagen in het termijn zitten.

Geboorteaangifte

Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats van uw kind onder valt.

Ouderlijk gezag

mail ons

bel ons

wij zijn er voor je